ECONOMIA

Caixa de Catalunya transforma préstecs immobiliaris en lloguers

Agència de Caixa de Catalunya - Barcelona, 2008
Agència de Caixa de Catalunya - Barcelona, 2008
Per tal d'evitar el pitjor en el mercat immobiliari i els seus drames el banc català Caixa de Catalunya proposa des d'ara un pla original als seus clients ofegats en llurs préstecs immobiliaris arran de la crisi. Aquest dispositiu dit de "dació" permet transformar un préstec immobiliari en contracte de lloguer de 5 anys per a un lloguer evidentment inferior als plaços inicial. El client que no deixa l'habitatge del qual era propietari a l'inici pot recuperar-lo tornant a assumir el préstec. Ja s'han firmat uns 150 contractes d'aquest tipus i 50 més s'estan estudiant. Aqueixa mesura sorprenent forma part de l'important arsenal del qual s'ha dotat Caixa de Catalunya per enfrontar la greu crisi immobiliària que afecta la Catalunya Sud després de la crisi financera. És doncs possible allargar la duració d'un crèdit o canviar-ne, amb una taxa d'interessos creixent o una taxa fixa reduïda durant 5 anys com a màxim. Aqueixes mesures palesen la gravetat de la situació així com, en llur forma, la naturalesa transitòria de la crisi.