2′

SOCIETAT

La densitat demogràfica més alta de Catalunya és a Girona

De 96 habitants per km² el 2001 a 123,9 habitants per km² el 2008

De les quatre províncies de la Catalunya del sud, la de Girona és la on s’observa l’augment més important de la densitat demogràfica, segons les dades més fresques proporcionades aquest mes de gener per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) espanyol. La vila de Salt, que forma part de l’àrea urbana de la capital, Girona, és el municipi amb la densitat més impressionant, de 4444 hab/km². Durant aquest decenni, les regió de Girona, que inclou municipis com La Jonquera, Puigcerdà, Roses i Figueres, ha passat d’una densitat de 96 hab/km², registrats l’any 2001, al 123,9 hab/km² l’any 2008. Detalladament, la comarca de La Selva, al sud de Girona, ha tingut el màxim increment de la densitat, un 40%. Segons l’INE, els canvis demogràfics de la regió, que té un total de 700.000 habitants, són deguts a l’aportació de la immigració, especialment marcada a Salt. Més globalment, la densitat demogràfica mitjana de la Catalunya autònoma, de 229,4 habitant per quilòmetre quadrat el 2009, és superior a la mitjana espanyola, que assoleix de 90 hab/km², així a la mitjana de la Unió europea, avaluada a 114,8 hab/km².