Idioma

El 95% dels habitants de Barcelona són potencialment exposats a un aire amb un nivell de contaminació supera els llindars fixats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta afirmació preocupant procedeix d’un informe titular «Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016», presentat aqueix 1 de maig de 2017. Aqueix estudi subratlla que la salut dels habitants de la capital és amenaçada per una presència excessiva de diòxid de nitrogen, de benzè, d’ozó, de benzopirè i de partícules en suspensió. Les mesures utilitzades, realitzades per les 11 estacions de vigilància de la qualitat de l’aire a Barcelona el 2016, posen també de manifest que la contaminació barcelonina és menor els caps de setmana.

Segons l’ajuntament de Barcelona, la reducció de partícules contaminants en l’aire de la ciutat reduiria la mortalitat urbana de 650 persones anualment. L’estudi citat ha estat efectuat per l’Agència de la Salut Pública de Barcelona, sobre la base dels inventaris atmosfèrics dels principals matèries contaminants a la ciutat comtal.

Pàgina web « Qualitat de l’aire a Barcelona »: ajuntament.barcelona.cat/qualitataire

Comparteix